PÜNKÖSDI LÉLEKÜNNEP...

Pünkösd ünnepe húsvét után az ötvenedik nap, görög neve ezt fejezi ki. Eredetileg hálaadási ünnep az aratásért, amihez később hozzájárult a sínai törvényhozás megünneplése. A Szentlélek eljövetelét először a szélvész zúgása jelezte, mely az egész városban hallható volt, a szél, a Szentlélek jelképe (Jn 3,8).
A másik látható jel a tüzes lángnyelvek megjelenése volt az apostolok feje fölött: a tűz, az isteni hatalom és jelenlét jelképe egyben. Az írások szerint, az első pünkösdi kiáradástól számítható a jézusi, szellemi egyház megalakulása.
(Nem azonos a korunkban ismert intézményi minőségekkel, lévén a szentlélek kiáradásának érintett tagjai és az abban biztosan hívők közösségét jelöli az "első egyház", mint Krisztus testének tagjai által létrejött,keresztényi tanítások szerint élő és abban hívő kört.)

Pünkösd eredete tehát ószövetségi zsidó ünnep is, az új kenyér ünnepe volt. A Szentlélek ezen a napon áradt ki az apostolokra, amely ezt a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára.

Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják, az evangélium szerint ugyanis Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek: Szent Péter prédikációját követően sokan megtértek, belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek. A katolikus egyházban van vigíliája böjttel, amelyen keresztvizet szentelnek. A bérmálás szentségét pünkösd ünnepétől kezdve szokás kiszolgáltatni. (Az ünnepről május hónapot pünkösd havának is nevezik.)

Az alábbi kép, a szegedi dóm kupolafreskójáról készült, amely a kiáradó isteni LÉLEK pünkösdi pillanatát idézi:

Fotó: Pápai Ildikó / Napszikra

De lássuk, mit üzen az Írás szava már konkrétan, a Szentlélek eljöveteléről:    

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. (ApCsel 2,1–5)

Péter beszéde

14Péter a többi tizeneggyel előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk: "Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Vegyétek tudomásul és hallgassátok meg szavamat! 15Nem részegek ezek, amint vélitek, hisz a napnak még csak a harmadik órájában vagyunk, 16hanem ez az, amiről Joel próféta szólt: 17A végső napokban - mondja Isten - kiárasztok lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. 18Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak. 19Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön: vért, tüzet és gomolygó füstöt. 20A nap elsötétül, a hold vérbe borul, mielőtt eljön az Úrnak nagy és nyilvánvaló napja. 
21
Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

(Forrás: Magyar Keresztény Portál )

A fenti igeszakasz zárósora, Károli Gáspár fordításában:

"És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik."

ÁLDOTT LÉLEKÜNNEPET kívánunk! -  legyen meg mindenkinek, a maga hite szerint...

(Szerkesztette: Pápai Ildikó
művészetterapeuta)


Kapcsolódó írásaink:

PÜNKÖSD EREDETE ÉS JELENTŐSÉGE...

PÜNKÖSD JELEI ÉS JELENE A BIBLIÁBAN...

(A honlapon és a stúdió FB oldalán megjelenő valamennyi írás, szerkeszett anyag, csak a pontos forráslink megadásával, azon át elérhetően másolható részben vagy egészben, illetve a szakember hozzájárulásával tehető közzé a szerkeszők nevének megadásával.)