PÜNKÖSD JELEI ÉS JELENE A BIBLIÁBAN...

MIKÉNT ÍRJA LE A BIBLIA a PÜNKÖSDKOR
TÖRÉNTEKET, ISTEN SZENT LELKÉNEK KIÁRADÁSÁT?


A Szent Lélek kitöltetik az apostolokra.
Péter prédikálására háromezren keresztelkednek meg.

Az ÚJ SZÖVETSÉG / Apostolok cselekedeteinek könyve/2,1

És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.

Csel. 2,2

És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.

Csel. 2,3

És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.

Csel. 2,4

És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.

Csel. 2,5

Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.

Csel. 2,6

Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.

Csel. 2,7

Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?

Csel. 2,8

Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?

Csel. 2,9

Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,

Csel. 2,10

Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,

Csel. 2,11

Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.

Csel. 2,12

Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?

Csel. 2,13

Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.

Csel. 2,14

Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!

Csel. 2,15

Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;

Csel. 2,16

Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától:

Csel. 2,17

És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

Csel. 2,18

És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.

Csel. 2,19

És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.

Csel. 2,20

A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.

Csel. 2,21

"És lészen, hogy mindaz, a ki a
z Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik."

 

 

 

 
(A honlapon és a stúdió FB oldalán megjelenő valamennyi írás, szerkeszett anyag, csak a pontos forráslink megadásával, azon át elérhetően másolható részben vagy egészben, illetve a szakember hozzájárulásával tehető közzé a szerkeszők nevének megadásával.)


Az oldalt szerkesztette: Pápai Ildikó művészetterapeuta


Kapcsolódó PÜNKÖSDI írásaink:

PÜNKÖSDI LÉLEKÜNNEP….

PÜNKÖSD EREDETE és JELENTŐSÉGE…


(A honlapon és a stúdió FB oldalán megjelenő valamennyi írás, szerkeszett anyag, csak a pontos forráslink megadásával, azon át elérhetően másolható részben vagy egészben, illetve a szakember hozzájárulásával tehető közzé a szerkeszők nevének megadásával.)