A KIRÁLY INTELMEI...


 
Szent István királyunk bölcseletei...-

- ...amelyeket "szerelmetes" Imre herceghez, fiához intézett, sok olyan, ma is aktuális tanítást hordoz, amiket nekünk is, ma is érdemes mélyünkben megszívlelnünk. Ebből az esszenciából szemezgetünk most alább, hogy az ÜNNEP FÉNYE, a külsődlegesen látványos, szokáselvű, valódi tartalmakat nélkülöző formalitása mellett, a bensőnkbe is bevilágító, hiteles szellemi és lelki SZIKRÁKKAL ékesítse a mindenkori magyarság tudatának és szívének jelenét.
(Még akkor is, ha "pogányok" legyilkolásával kezdődött ez az alapítás, ami mint tudjuk, annyira nem igazán JÓ keresztényi cselekedet...- de meglehet, később érett meg a királyban az a bölcsesség, ami mégis fontos az Élethez? Máig kérdés, milyen áldás vann a nemzeten, ha az ezer évnyi hatalmi és visszaélő elnyomásokat nézzük...- talán, ez sem véletlen, ahogy az Ég alatt semmi sem.
Egy bizonyos: olyan fenséges területen élhetünk most is, ami pazar természeti adottságaival, megtartó vizeinek, földjének, éghajlatának, növényeinek-állatainak legességével, csodás alapja lehet egy kiteljesedő életnek. Van tehát miért hálát adnunk, csak lehet, kicsit másképp is érdemes megnéznünk a gyökereinket, hogy ne emberi, halandó hatalmi látszatokat, hanem a valódi, életigenlő, ténylegesen isteni ajándékainkat becsüljük meg mély hálával "nap - mint NAP".
"Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy
amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn."

"Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását!
- ...Ádám ugyanis, kit az isteni alkotó, valamennyi létező teremtője a maga hasonlatosságára formált, s minden méltóság örökösévé tett, széttörte a parancsok bilincsét, s nyomban elvesztette a magas méltóságokat meg a paradicsombéli lakást. Isten régi, kiválasztott s kivált kedvelt népe is, amiért szétszaggatta a törvények Isten ujjával kötözött kötelékét, különb-különbféleképpen pusztult el: részben ugyanis a föld nyelte el, részben tűz emésztette el, részint egymást koncolta fel."


"...- az apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass!"...

"...- ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja: "Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd.""...- higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban,
kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen. "

"... - tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség."

"A türelemről így beszél Pál apostol: "tanúsítsatok mindenki iránt türelmet."

"...- a türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz!"

"...- megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak."

"A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le ellenséges várakat."

 "Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék.

"...- ha ugyanis a lcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk."

"Jósággal közeledsz a jóhoz,az igazhoz igaz vagy. A tisztával tisztán bánsz,
a hamissal azonban hamis módra."

"...- nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat."

"Te pedig fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: "Küldd le [Uram, a bölcsességet] szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben [minden időben]."

" És ismét: "Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram."

"...- a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét."

"Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük
sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen."

További ünnepi bejegyzések a JELES NAPOK oldalon találhatók.

Szerkesztette: Pápai Ildikó szimbólumelemző önismereti művészetterapeuta
Az idézett részletek Kuruc Ágnes fordításai.

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK:

AZ ÚJ KENYÉRRŐL... NEMZETI LOBOGÓNK SZÍNEI - mit jelent a magyar trikolor?

(A Napszikra Stúdió írásainak másodközlése, vagy részleteinek megosztása esetén, kérjük a pontos link és eredetforrás feltüntetését. Köszönjük!)